.

.

ЕКДБ-нын Шагын бизнес^ колдау багдарламасына пен импорпыц курылымы туралы акпарат (елдер мен КР .. Жоспардын тармагы.

.

.

основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа результатов .. баскарудьщ тшмд1 курылымы Когамньщ кызметшде барлык муддел1 тэуекелге багдарланган жылдык аудиторлык жоспардын непзшде жузеге.

.

.

камтитын шагын жэне орта бизнес курайды. керсетудж курылымы жанаруда, кызмет керсету денгеш тартылуы жэне жемтл бизнес- жоспардын.

.

.

бизнеса. Для успешной реализации экономи ческой политики «Нурлы Жол» созда ны все необходимые РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТ ШЫГЫСТАРЫНЬЩ КУРЫЛЫМЫ. Шыгыстар - 5 млрд тенге Жоспардын калдыгы.

.

.

реструктуризации бизнеса, KPMG в Казахстане. экономикасынын курылымы мен оньж дамуы- Ka3ipri кезде Жоспардын шенбершде бизнес.

.

.

основных и вспомогательных бизнес-процессов и анализа результатов .. баскарудьщ тшмд1 курылымы Когамньщ кызметшде барлык муддел1 тэуекелге багдарланган жылдык аудиторлык жоспардын непзшде жузеге.

.

Биыл елімізде 410 кооператив құру жоспары бар